Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности ЈН 1.3.1/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца:

Назив наручиоца: Јавна установа Народна библиотека „Др Душан Радић“

Адреса: ул. Врњачка 22, 36210 Врњачка Бања

Интернет страница: www.vrnjackabiblioteka.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке ЈН бр. 1. 3. 1/2018 су радови на санацији зграде Библиотеке - замена кровног покривача.

Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови

4. Начин преузимања конкурсне документације:

На Порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца и интернет страни општине Врњачка Бања: www.vrnjackabanja.gov.rs

5. Критеријум за оцењивање понуда:

Најниже понуђене цене.

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:

Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу Општине Врњачка Бања, ул. Крушевачка 17, 36210

Врњачка Бања, до 13.08.2018. год. до 12,00 часова.

7. Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, у просторијама општине Врњачка Бања дана 13.08.2018. год. у 14,00 часова.

8. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

У року до 10 дана од дана отварања понуда.

9. Лице за контакт:

Лице за контакт:

Сузана Црноглавац, дипл.ек., службеник за јавне набавке, тел. 036/601-204

За технички део:

Светлана Вукчевић, дипл.инж.арх., 036/612-628

10. Документација

Документацију можете преузети кликом на ЈН-1.3.1/2018